Organizacija ministarstva

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede utvrđena je unutrašnja organizacija, broj i naziv organizacionih jedinica i njihov djelokrug, poslovi koje obavljaju izvršioci izvan organizacionih jedinica, sistematizacija radnih mjesta, rukovođenje Ministarstvom i organizacionim jedinicama odnosno izvršiocima poslova izvan organizacionih jedinica, ovlaštenje u rukovođenju i odgovornost za obavljanje poslova, stručni kolegij, saradnja u izvršavanju poslova, programiranje i planiranje, prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika, disciplinska odgovornost, javnost rada, kao i druga pitanja vezana za unutrašnju organizaciju Ministarstva.

 

Unutrašnja organizacija Ministarstva zasniva se na sljedećim principima:

  • racionalnosti i efikasnosti obavljanja svih poslova iz nadležnosti Ministarstva;
  • grupisanju poslova u cjeline prema njihovoj međusobnoj povezanosti i srodnosti, vrsti obimu, stepenu složenosti, odgovornosti i drugim uslovima za njihovo obavljanje;
  • ostvarivanju pune i ravnomjerne zaposlenosti svih državnih službenika da mogu doći do izražaja njihove stručne i druge radne sposobnosti;
  • određivanju broja izvršilaca tako da bude adekvatan vrsti, obimu i složenosti poslova iz nadležnosti Ministarstva;
  • pravilnoj raspodjeli poslova iz nadležnosti Ministarstva na poslove koje obavljaju državni službenici i poslove koje obavljaju namještenici.

 

Za vršenje istovrsnih, srodnih i međusobno povezanih upravnih i drugih stručnih poslova iz nadležnosti Ministarstva obrazovane su četiri osnovne organizacione jedinice bez unutrašnjih organizacionih jedinica:

  1. Odjeljenje za industriju, energetiku i rudarstvo;
  2. Odjeljenje za razvoj;
  3. Odjeljenje za poduzetništvo i obrt;
  4. Odjeljenje za pravne i opšte poslove.
0 0