Nadležnost ministarstva

Ministarstvo privrede TK kao organ uprave Kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji su utvrđeni članom 11. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", prečišćeni tekst - broj: 10/18) i drugim zakonima i propisima.

Ministarstvo privrede vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;
 • provođenje politike u oblasti industrije, preduzetništva, rudarstva i energetike;
 • praćenje proizvodnje i preduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarenje i unapređenje u privrednim subjektima prema kojima ovlašćenja i obaveze vlasnika kapitala vrši Kanton;
 • praćenje geoloških istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina u skladu sa zakonima;
 • iskorišćavanje prirodnih bogatstava;
 • aktivnosti na provođenju postupaka dodjele koncesija iz nadležnosti Ministarstva;
 • učestvovanje u procesu tranzicije i privatizacije privrednih društava u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;
 • praćenje i analiziranje stanja u oblastima iz nadležnosti Ministarstva i predlaganje odgovarajućih mjera;
 • informisanje Vlade Kantona o stanju i kretanjima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;
 • predlaganje propisa, projekata i programa koji podstiču ulaganja u razvoj privrede Kantona;
 • saradnja sa naučnim i stručnim institucijama, naučno-tehnološkim parkovima i poslovno- tehnološkim inkubatorima u zastupanju interesa razvoja Kantona;
 • implementacija projekata od značaja za Kanton, upravljanje    domaćim i stranim sredstvima namijenjenim za realizaciju tih projekata;
 • utvrđivanje prioritetnih programa razvoja i prijedloga Programa javnih investicija Kantona;
 • praćenje implementacije usvojenih projekata i informisanja o ostalim pitanjima bitnim za ostvarivanje procesa razvoja Kantona;
 • koordinaciju rada sa resornim ministarstvima u Kantonu, lokalnom samoupravom, stranim vladinim i nevladinim organizacijama čija se djelatnost odnosi na razvoj, preduzetništvo, obrtništvo i preduzetničku infrastrukturu;
 • učestvovanje u izradi strategije razvoja Kantona, Federacije BiH i države BiH vezano za oblast industrije, rudarstva, energetike i preduzetništva;
 • podršku jačanju konkurentnosti subjekata male privrede, promocija preduzetništva i obrtništva kao i sistemsko podsticanje razvoja privrede Kantona;
 • praćenje rada organa upravljanja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala koja obavljaju djelatnosti iz nadležnosti Ministarstva;
 • pripremanje nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva i donošenje provedbenih propisa kada je to zakonom određeno;
 • izradu stručnih analiza i izvještaja;
 • rješavanje upravnih stvari iz nadležnosti Ministarstva;
 • vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisima
0 0